• História školy

   • História školy

      • Korene Obchodnej akadémie

       Korene Obchodnej akadémie

       Korene Obchodnej akadémie na Račianskej ulici siahajú hlboko do minulosti. V roku 1883 vznikla jej predchodkyňa - Bratislavská obchodná akadémia (Pozsonyi kereskedelmi akadémia). Vznikla na podnet rôznych peňažných ústavov. Nebola štátnou školou, ale pod patronátom priemyselnej komory až do roku 1919. Po vzniku Československej republiky dostáva názov Štátna československá obchodná akadémia. V roku 1950 bola premenovaná na Vyššiu hospodársku školu v Bratislave, a to: vetva plánovacia a podniková a vetva družstevná a finančno-právna. V roku 1949 vznikla samostatná VHŠ Klementa Gottwalda so zameraním na zahraničný obchod. V roku 1953 sa tieto školy zlúčili pod názvom Hospodárska škola, ktorá mala viacero špecializácií. V roku 1961 dostala nový názov Stredná ekonomická škola v Bratislave a v roku 1990 sa vracia k pôvodnému názvu obchodná akadémia.

     • r. 1884
      • Historická budova na Palisádach

       Historická budova na Palisádach

       Od roku 1884 sídlila naša predchodkyňa v historickej budove na Palisádach 44. Slúžila potrebám obchodného školstva až do roku 1965, kedy sa z kapacitných dôvodov presťahovala do novovybudovanej školy na Ulici Februárového víťazstva 107 (dnes Račianska ulica).

     • r. 1955
      • Hospodárska škola pre pracujúcich

       Hospodárska škola pre pracujúcich

       V roku 1955 vznikla ešte samostatná Hospodárska škola pre pracujúcich, ktorá neskôr prevzala z oboch ekonomických škôl nadstavbové štúdium a dnes sídli na Zochovej ulici v Bratislave. Korene všetkých týchto troch škôl sú spoločné a spoločne sme oslávili aj storočnicu trvania ekonomického školstva v roku 1986.

     • r. 1965
      • Nová budova

       Nová budova

       Od roku 1965 sídlime v novej budove. Vedenie školy i učitelia po celý čas zápasili s materiálnym dobudovaním školy. V spolupráci s nadriadenými orgánmi, zásluhou neúnavnej práce vedenia školy, mnohých učiteľov, sponzorov a darov rodičov sa podarilo vybudovať moderné učebne pre odborné predmety, posilňovňu a športový areál a nahradiť zastaraný inventár v učebniach pre hospodársku administratívu. Pedagogickí pracovníci školy sa podieľali na viacerých medzinárodných projektoch, výsledkom jedného z nich je vytvorenie fiktívnej firmy, ktorá má pomôcť užšiemu prepojeniu školy s praxou a overiť poznatky, ktoré žiaci získajú vo výchovno-vyučovacom procese.

        

     • r. 1968
      • Postupné rozrastanie školy

       Postupné rozrastanie školy

       Počet žiakov i tried narastal, a tak v roku 1968 mala škola skoro poldruha tisícky žiakov vo vyše 40 triedach. Vyučovalo sa na dve zmeny, čo bolo najmä pre dochádzajúcich žiakov veľmi nevýhodné, a tak prichádza k rozdeleniu školy. Vytvorila sa samostatná Stredná ekonomická škola Mlynské Luhy 2, do ktorej odišla časť žiakov i časť učiteľského kolektívu našej školy.

      • Ďalšia spolupráca

       Naša škola sa vyznačuje tým, že dosahuje i veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré sa konštatujú i vo viacerých inšpekčných správach. Je to vďaka tomu, že na škole počas uplynulých 30 rokov pracoval pomerne stabilizovaný káder kvalifikovaných učiteľov, ktorý mal záujem na udržaní vysokej úrovne vedomosti, dobrom mene školy, ktoré si vybudovala. Vyučujúci školy aktívne spolupracovali s Výskumným ústavom odborného školstva v Prahe a Výskumným ústavom pedagogickým v Bratislave. Výsledky overovania sa využili pri úprave osnov. Vedomosti žiakov nás presvedčili o kvalite vykonanej práce. V experimente išlo predovšetkým o odstránenie bariér medzi jednotlivými predmetmi, o úzke medzipredmetové vzťahy v zložke spoločensko-vednej i odbornej. Práca učiteľov si vyžadovala zmenu výchovno-vzdelávacích metód, ich ďalšie štúdium.

       O dobrej úrovni pedagogického kolektívu svedčí i to, že škola po celú dobu svojej existencie na Račianskej ulici vykonáva aj funkciu fakultnej školy pre EU v Bratislave a UK v Bratislave.

     • dnes
      • Súčasnosť

       Súčasnosť

       Na škole sa počas 30-ročnej existencie stabilizovali študijné odbory, a to všeobecná ekonomika, ekonomika zahraničného obchodu a organizácia administratívy. Dnes máme na škole jednotný základ v 1. a 2. ročníku. V 3. ročníku majú žiaci možnosť si voliť svoju ďalšiu orientáciu formou voliteľných predmetov, a to: aplikovaná ekonómia, bankovníctvo, daňová sústava, cvičná firma, marketing a iné.

       Každoročne opúšťa lavice našej školy mnoho absolventov, mnohí z nich pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Stretnutia s našimi absolventmi po rokoch nás utvrdzujú o správnosti nášho výchovno-vyučovacieho pôsobenia a výsledky, ktoré dosahujú v praxi, nás môžu len tešiť.